Projenin genel sevk ve Projenin genel sevk ve idaresini sağlamak, eylem planlarını hazırlamak,

Mevcut kaynakların en optimum şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde inşaat ve saha faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolunu sağlamak

Tasarım ve Arayüz Yönetimi

Tedarikçi ve yüklenici seçim sürecini yönetmek (bkz. Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları Hazırlanması ), sipariş ve satın alma aşamalarını takip etmek

Detaylı iş programı, malzeme / ekipman tedarik programı, bütçe ve finansal planları hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, uygulamasını sürekli izlemek ve gerektiğinde revize et(tir)mek

İş ilerlemelerinin onaylı iş programına, malzeme / ekipman tedarik programına, bütçeye ve finansal planlara uygunluğunu takip etmek, kritik imalat / malzeme tedariği / izin / onay aktivitelerini belirlemek, güncel bilgilerle doğrulamak, maliyet kontrol sistemi oluşturmak ve işletmek, planlanan – gerçekleşen analizi yapmak, sapmaları tespit etmek, işlerin hızlandırılması ve sapmalarla ilgili gerekli önlemleri almak

Kalite Güvence / Kalite Kontrol Planlarını (prosedürler, iş metodları ve kontrol formları) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek

Günlük inşaat ve saha faaliyetlerini izlemek, denetlemek, koordine etmek ve yönetmek

Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulan malzeme, ekipman, tesis ve işçiliğin miktar ve kalite açısından uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak, ilgili garanti belgelerinin temin edilmesini sağlamak

Sahada veya laboratuvarda yapılan periyodik ve nihai muayene, ölçüm ve testleri yap(tır)mak, sürekli izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak

Tamamlanan / onaylanan / kabul edilen işlere ilişkin fiziki gerçekleşmeleri ve miktarları belirlemek, aylık ve kesin hakedişleri hazırla(t)mak, incelemek, gerektiğinde düzeltmek, onaylamak

Yüklenicilerin makina, ekipman, araç / gereçlerinin ve teknik personelinin zamanında ve uygun şekilde işbaşında bulunmalarını teminen listesini ve durumlarını / yeterliklerini izlemek, güncelleştirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek

Yüklenici tesisleri, atölyeleri, ambarları, vb. yerleri kontrol etmek, değerlendirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek

Tedarikçi ve yükleniciler tarafından sigortaların istenen zamanda ve kapsamda yaptırılmasını takip etmek, poliçelerin işlerliğini izlemek

İnşaat ve saha faaliyetleri ile ilgili riskleri belirlemek ve analiz etmek, gelişmelere göre değerlendirme yapmak, risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için yönetim faaliyetlerini yürütmek

Değişiklik ve/veya hak taleplerinin (süre uzatımı, ilave ödeme, yeni fiyat tespiti, vb.) oluşması halinde gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak, değişiklik emirlerini hazırlanmak, işveren ve müşterilerine görüş bildirmek ve sonuçlandırılmaları adına gerekli çalışmaları yürütmek

İşveren / müşteri ve yükleniciler / tedarikçiler arasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorunların, ihtilaf ve anlaşmazlıkların çözümünde işveren / müşteriye yardımcı olmak, görüş bildirmek, gerekli teknik dokümanları hazırlamak ve koordinasyonu sağlamak

Tüm proje paydaşları (işveren / müşteri, yükleniciler / tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, finansman kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamuoyu, vb.) arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak

Dokümantasyon, kayıt (record) ve arşiv sistemini geliştirmek ve yürütmek

Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulması gereken dokümanların zamanında sunulmasını sağlamak; sunulan dokümanları gözden geçirmek, gerektiğinde revize ettirmek, onaylamak

İnşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve uygulamasını uygun şekilde belgelemek amacıyla her türlü kayıtları (tutanak, rölöve, ataşman, plankote, rapor, şantiye defteri, vb.) hazırlamak, onaylamak ve arşivlemek

Tedarikçiler ve yükleniciler ile yazışmaları takip etmek; gelen yazıları incelemek, değerlendirmek ve cevaplanmasını sağlamak

İşveren ve müşterilere inşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve geleceğini tüm boyutlarıyla (tedarikçi ve yüklenici faaliyetlerinin kapsam, kalite, süre ve mali durumu ve gelecek projeksiyonu) kapsamlı ve düzenli (periyodik) bir şekilde raporlamak

Periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek, tutanakları hazırlamak ve alınan kararların uygulamasını izlemek

İş Sağlığı / Güvenliği Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

Çevre Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak; inşaat öncesi / sırası / sonrası inşaat ve saha faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme çalışması ile belirlenen hususlar doğrultusunda yürütülmesini temin etmek


    TİGRAT MİMARLIK OLARAK MÜŞTERİLERİMİZİN BİZDEN BEKLEDİĞİ  YUKARIDA YAZAN HİZMETLER DOĞRULTUSUNDA  AYLIK SABİT BİR FİYAT KARŞILIĞINDA HİZMET VERMEKTEYİZ..